New Students

በ2011ዓ.ም ቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ ለተመደባችሁ ተማሪዎች ባጠቃላይ
ወደ የኒቨርሲቲዉ መግቢያን አስመልክቶ ከዚህ በታች በተጠቀሰዉ ቀናት መሠረት መሆኑን እንገልፃለን
•ለነባር ተማሪዎች ከ 12 - 13 /02/2011 ዓ/ም
•ለአዲስ ገቢ ተማሪዎች ከ 19 - 20 /02/2011 ዓ/ም መሆኑን በአክብሮት እናሳውቃለን፡፡

ማሳሰብያ፡ማንኛዉም ተማሪ ከተጠቀሰዉ ቀን ዝግይቶም ሆነ ቀድሞ ቢመጣ የማናስተናግድ መሆኑን በጥብቅ እንገልፃለን፡፡

የቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራርና አልሙናይ ዳ/ዳ

News